Privat | Företagskund
Snabbt, tryggt och säkert
Inkl. moms | Exkl. moms

Hur påverkas man av olika droger

Våra vanligaste drogtester

Effekt hur en drog generellt påverkar en person på kort och lång sikt. Påverkan är individuell och detta är enbart en generell översikt.

Cannabis (THC/Hasch) 50 ng/ml. THC kan mätas med olika gränsvärden från 20 ng-/ml till 200 ng/ml 

Speciellt THC i Cannabis förändrar hur hjärnan fungerar och påverkar bl.a. de centra i hjärnan som kontrollerar koordination, koncentration och minne. Därmed försämras dessa förmågor vid intag av cannabis. 

Opiater (OPI) 2000 ng/ml (heroin, morfin och kodein)

Opiater är kända för att orsaka sömnighet och bidrar därför också till en nedsatthet av koordination och koncentrationsförmåga. Opiatanvändare kan också frekvent uppleva att de somnar till då och då.

Amfetamin (AMP) 1000 ng/ml 

Amfetamin påverkar hela det centrala nervsystemet och även mindre doser ger känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet. Missbruk leder till koordinationssvårigheter och en kortvarig ökad koncentrationsförmåga direkt efter drogintag.

Kokain (COC) 300 ng/ml -

Kokain påverkar också hela det centrala nervsystemet och långvarigt användande påverkar balanssinnet och kroppsrörelserna så att gången blir svajig och rörelserna ryckiga. Dessutom kan man få koncentrationssvårigheter.

Metadon (MTD) 300 ng/ml 

Metadon minskar aktiviteten i det centrala nervsystemet och detta leder ofta till trötthet. Dessutom påverkar metadon koordinationen mellan hjärna och kropp vilket leder till nedsatt koordination vid drogintag.

Metamfetamin / Ecstasy (MET) 1000 ng/ml

Metamfetamin är flera gånger starkare än amfetamin och precis som för amfetamin leder missbruk till koordinationssvårigheter och en kortvarig ökad koncentrationsförmåga direkt efter drogintag.

Tradolan (Tramadol) (TRA) 100 ng/ml

Tradolan verkar i centrala nervsystemet och har en neurotoxisk effekt som har en allvarlig negativ påverkan på koordinationen.  Orsakar en nedsatt koncentrationsförmåga. 

Buprenorfin/Subutex (BUP) 10 ng/ml

Intag av buprenorfin kan orsaka yrsel, onormal koordination och nedsatt koncentrationsförmåga. 

Bensodiazepiner (BZO) 300ng/ml -

Bensodiazepiner har en lugnande effekt och påverkar hjärnan så att man kan få sämre minne, sluddrigt tal, minskad koordination samt minskad koncentrationsförmåga.

Fentanyl (FTY) 10 ng/ml

Fentanyl kan orsaka sömnighet, förvirring, yrsel samt nedsatt koncentrationsförmåga.

Ketamin (KET) 1000 ng/ml

Ketamin är egentligen ett narkosmedel och orsakar därför försämrade kognitiva funktioner vid missbruk. Detta innefattar försämrad koncentrationsförmåga och nedsatt koordinationsförmåga.

Oxikodon (OXY) 100 ng/ml

Oxikodon kan bland annat orsaka koordinationssvårigheter och det försämrar också koncentrationsförmågan och reaktionsförmågan i stor omfattning.Se alla våra tester här